Skip to main content

Privacy statement

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.
Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

Bij verkoop of verhuur van uw woning
Wanneer u ons inschakelt voor deze diensten dan leggen wij de volgende gegevens vast:
– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
– de reden van verkoop of verhuur
– de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan
– de omschrijving en kenmerken van de woning (en omgeving) zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
– foto’s en video’s van de woning
– de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
– de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum

Bij aankoop of aanhuur van een woning
Wanneer u ons inschakelt voor deze diensten dan leggen wij de volgende gegevens vast:
– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
– een beschrijving van uw wensen, eventueel uitgewerkt naar een z.g.n. woonprofiel
– gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs
– uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
– de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
indien u koopt of verhuurt van iemand waar wij een opdracht van hebben om deze bij te staan dan leggen wij de volgende gegevens vast:
– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
– gegevens over de woning die kocht of huurt zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum
– uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
– gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs

Indien u verkoopt of verhuurt of u bent op zoek naar een andere woning
Wij gebruiken uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen in dat kader worden gebruikt om o.a.:
– uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures
– taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt)

Daarnaast kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor:
– het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
– het toezenden van informatie over onze producten en diensten; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van onze diensten
Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
– voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
– voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren

Bij taxatie van een woning
Welke gegevens worden verwerkt:
De kenmerken van het referentieobject: een foto van het vooraanzicht van het object, adresgegevens (huisadres, postcode, plaats), woningtype, verkoopprijs, verkoopdatum, binnen hoeveel dagen het object is verkocht, bouwjaar, bruto inhoud, gebruiksoppervlakte wonen, perceeloppervlakte, energielabel en gegevens over bij-/op-of aanbouwen.

Wat zijn de doelen van de verwerkingen van gegevens over referentieobjecten:
Opname in taxatierapporten om het object goed te kunnen taxeren. De marktwaarde(n) van het getaxeerde object wordt onderbouwd d.m.v. tenminste 3 unieke referentieobjecten. Dit zijn (zo veel mogelijk) vergelijkbare woningen als het getaxeerde object. Deze referentieobjecten vormen een integraal onderdeel van het taxatierapport. Voldoen aan de toepasselijke regelgeving. In de door Nederlands Register Vastgoed Taxateursuitgegeven taxatierapportmodellen is de vergelijkingsmethode een standaard onderdeel en referentieobjecten vormen hierin een vast onderdeel. Voor te valideren taxatierapporten geldt ook het door NRVT opgestelde addendum voor validatie-instituten waarin deze de door de taxateur gebruikte referentieobjecten controleren als onderbouwing van de marktwaarde(n)

Aan wie worden deze gegevens verstrekt (ontvangers):
– Opdrachtgever(s): consumenten of organisaties die belang hebben bij de uitkomst van de taxatie doordat zij bijv. het getaxeerde object willen kopen of deze willen verbouwen;
– Geldverstrekker(s)zoals banken en verzekeraars;
– Woningcorporaties: organisaties die voorafgaand aan de verkoop van een corporatiewoning een taxatierapport opstellen om de verkoopprijs vast te kunnen stellen;

Wat is de bewaartermijn van deze gegevens:
– De data van referentieobjecten worden 20 jaar bewaard.
– Zijn referentieobjecten opgenomen in een taxatierapport dan geldt hiervoor de bewaartermijn van het betreffende taxatierapport.

Wat is de verwerkingsgrond van deze gegevens:
– Gerechtvaardigd belang van het taxatiebedrijf(AVG artikel 6, lid 1, punt f: ‘De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.’)
– Gerechtvaardigd belang van het NWWI/I-validatie(AVG artikel 6, lid 1, punt f)

Ten aanzien van de verwerking van referentieobjecten door het taxatiebedrijf. Het doel van het toevoegen van referentieobjecten is om het getaxeerde objectgoed te kunnen taxeren. Dit is het gerechtvaardigd belang van zowel het taxatiebedrijf als diens opdrachtgever.Het is voor de taxateur noodzakelijk om de waarderingen te onderbouwen met referentieobjecten. Dit blijkt uit de door de taxateurs gebruikte modelrapporten en het voor te valideren rapporten opgestelde addendum voor validatie-instituten. Deze noodzaak blijkt ook uit de huidige praktijk waarin meer dan 99% van de woningtaxaties door taxateurs wordt onderbouwd met referentieobjecten.Ook is er een breder maatschappelijk doel dat wordt gediend: goed vergelijkingsmateriaal levert realistische taxaties op van de marktwaarde(n)van woningen. Het gerechtvaardigd belang is zorgvuldig afgewogen tegen het belang van u als betrokkene (gegevens over een woning zeggen iets over uzelf). De hiervoor genoemde kwaliteitsfunctie weegt hier zwaarder dan het belang van de betrokkenen (zijnde de eigenaren van de referentieobjecten).Dit mede omdat het slechts om een beperkte set aan persoonsgegevens gaat en deze gegevens grotendeels ook via openbare bronnen zijn te achterhalen.

Waarborgen
Uw gegevens worden zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften verwerkt. Er zijn voldoende waarborgen getroffen zodat uw gegevens veilig en rechtmatig verwerkt worden. Er is veel aandacht besteed aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

Uw rechten
Als betrokkene heeft u het recht om ons taxatiebedrijf en/of het Validatie Instituut te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerkingen ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Uitwisselingssysteem
De systemen van ons zijn gekoppeld aan het VastgoedPRO Informatie Uitwisseling. Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij VastgoedPRO makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle VastgoedPRO makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het VastgoedPRO uitwisselingssysteem worden gebruikt kunt u hierna lezen.

Over VastgoedPRO
VastgoedPRO is de beroepsorganisatie voor vastgoed professionals, waaronder makelaars en taxateurs. VastgoedPRO biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert o.a. het centrale uitwisselingssysteem waarmee VastgoedPRO makelaars onderling informatie kunnen delen over woningen en andere onroerende zaken. Meer informatie over VastgoedPRO kunt u vinden op www.vastgoedpro.nl.

Welke gegevens worden vastgelegd in het VastgoedPRO Informatie Platform?
Via een automatische koppeling ontvangt VastgoedPRO een deel van de gegevens die door ons zijn vastgelegd. Dit betreft de beschrijving, kenmerken en foto’s van het object, alsmede (indien van toepassing) transactiegegevens zoals de prijs en datum overdracht. Uw naam of ander persoonlijke gegevens worden hier niet in opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in onze eigen systemen.

Waar gebruikt de VastgoedPRO deze gegevens voor?
De gegevens worden door de VastgoedPRO gedeeld met andere VastgoedPRO makelaars om uw woning onder zo groot mogelijk aantal zoekers onder de aandacht te brengen. Ook kunnen de gegevens gebruikt worden als referentieobject bij taxaties door VastgoedPRO taxateurs.

Toegang tot gegevens
VastgoedPRO makelaars en taxateurs hebben toegang tot het uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de VastgoedPRO hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden.

Beveiliging en bewaartermijn
Wij zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Hiervoor kunt u een verzoek bij ons indienen onder vermelding van uw naam en adres. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?
Wij nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

Back to top